ISIKUANDMETE KAITSE

Kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest?

Teie privaatsus on meie jaoks oluline. Käesolevates eeskirjades teavitame teid, kuidas töötleme teie isikuandmeid, kui te sooritate ostu, külastate meie kodulehte ning identifitseerite end, loote ja kasutate kontot, samuti kui te saate meilt uudiskirju, tekstisõnumeid, postitusi, teavet või muid reklaammaterjale.

Cellbes.ee portaalist ostmine:

Kui teil on küsimusi seoses isikuandmete töötlemisega või kui soovite pöörduda meie poole seoses oma õigustega, palun võtke meiega ühendust meili teel klienditeenindus@cellbes.ee või saatke kiri postiaadressile Cellbes, postkast 484, 10504 Tallinn. Telefoni teel ühenduse saamiseks helistage 64 54 444.

cellbes.ee/privaatsuseeskirjad

Bubbleroom.eu portaalist ostmine:

Kui teil on küsimusi seoses isikuandmete töötlemisega või kui soovite pöörduda meie poole seoses oma õigustega, palun võtke meiega ühendust meili teel customerservice@bubbleroom.com või saatke kiri postiaadressile New Bubbleroom AB Risängsgatan 4 504 68 Borås. Telefoni teel meiega ühenduse saamiseks helistage +46 08 411 17 17.

Lugege siit lisaks: bubbleroom.eu/privacy-policy

Kuidas töötleme teie isikuandmeid?

Töötleme teie andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • saatmaks teile reklaammaterjale e-posti, tekstisõnumi ja posti teel;
 • kehtivate seaduste ja eeskirjade jälgimiseks;
 • pakkumaks kodulehe funktsioone, mis muudavad selle võimalikult lihtsalt kasutatavaks.

Meie jaoks on väga oluline teavitada võimalikult selgelt, kuidas teie isikuandmeid käsitletakse. Selle kohta, kuidas teie isikuandmeid käsitletakse, saate täpsemalt lugeda käesoleva eeskirja lõpust. Seal on täpsemalt kirjeldatud, miks me teie isikuandmeid töötleme, milliseid andmeid ja kaua neid töödeldakse. Esitatud on ka teave õiguslike aluste kohta, millele me teie isikuandmete töötlemisel seaduspäraselt toetume ja mis on kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Kuidas kaitseme teie isikuandmeid?

Meie ja meie koostööpartnerid oleme võtnud kasutusele mitmeid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid. Me tegeleme aktiivselt sellega, et tagada ELi isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete järgimine. Meil on mitmed IT-süsteemid ja funktsioonid, mis aitavad kaitsta teie isikuandmeid ebaseadusliku ja volitamata töötlemise eest. Lisaks on meil ettevõttesisesed toimingud, millega tagatakse, et teie isikuandmetele ei pääse juurde need, kellel selleks vajadust pole.

Kas te peate meile esitama oma isikuandmed ja mis siis saab, kui te seda ei tee?

Kui te ei esita meile teavet, mida vajatakse töötlemiseks, mida teeme teie nõusoleku kohaselt, siis ei saa me töödelda teie isikuandmeid sel eesmärgil. Teie nõusolekut on vaja nt kui soovite jätkata uudiskirjade, tekstisõnumite ja postituste saamist, mis sisaldavad teile mõeldud teavet ja pakkumisi, pikema aja jooksul, kui see, mille kohta me teie teavet saadame (vt allpool esitatud teavet).

Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?

Teie isikuandmeid töödeldakse lähteandmetena vaid ettevõttes Cellbes/Bubbleroom. Teie isikuandmeid võidakse jagada väljapoole ettevõtet Cellbes/Bubbleroom, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ja kui meil on vaja abi asjadega, mis pole meie põhioskused, misläbi me saame pakkuda teile meie tooteid parimate hindadega.

Täpsem teave teie isikuandmete jagamise kohta.

 • Jagame teie isikukoodi ettevõttega, kes aitab meil tagada, et teie kontaktandmed on õiged.

Ettevõte Cellbes/Bubbleroom jagab teie isikuandmeid ka valitud ettevõtteväliste IT-ettevõtetega, keda kasutatakse, kuid vaid sel määral, mis on vajalik, et tarnijad saaksid oma kohuseid täita meie ees.

Kui te soovite rohkem teavet selle kohta, milliste ettevõtete või asutustega jagame teie isikuandmeid, siis võite alati võtta meie klienditeenindusega ühendust.

Kas edastame isikuandmeid väljapoole ELi/EMPd?

Reeglina töötleme teie isikuandmeid ELis/EMPs, kuid teatud juhul me võime kasutada ELi/EMP väliseid tarnijaid. Kui me edastame isikuandmeid väljapoole ELi/EMPd, teeme me seda vaid siis, kui me toetame edastamist kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Jagame teie isikuandmeid Ameerika Ühendriikide isikuandmete volitatud töötlejatega, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel, et osutada meile IT-teenuseid. Nimetatud ettevõtetel on andmekaitsealane Privacy Shield sertifikaat. Vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele tuleb isikuandmeid edastada Ameerika Ühendriikides asuvatele saajatele, kui neil on Privacy Shield sertifikaat. Privacy Shield on Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mille eesmärk on kaitsta Euroopa põhiõigusi ja tagada õiguskaitse ettevõtetele, kes edastavad isikuandmeid Ameerika Ühendriikidesse. Ameerika Ühendriikide ettevõtted, kes soovivad saada Privacy Shield sertifikaati peavad esitama taotluse Ameerika Ühendriikide majandusministeeriumile, kes tagab, et ettevõtete privaatsuseeskirjad on kooskõlas Privacy Shield sertifikaadi nõudega kõrgete turvalisusstandardite kohta.

Millised on teie õigused mõjutamaks teie isikuandmete töötlemist meie poolt?

Kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega on teil mitmed õigused seonduvalt teie isikuandmete töötlemisega. Allpool on kirjeldatud teie õigusi ja mida need sisaldavad. Oma õiguste kasutamiseks võtke ühendust klienditeenindusega (vt kontaktandmeid eespool).

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui töötleme teie isikuandmeid toetudes sellele, et te olete andnud meile nõusoleku, on teil igal ajal õigus tühistada nõusolek, mille andsite oma isikuandmete töötlemise kohta, täielikult või osaliselt. Nõusoleku tagasi võtmine kehtib päevast, mil see võeti tagasi.

Õigus tutvuda andmetega

Teil on õigus saada kinnitust, kas teie isikuandmeid käsitletakse, ja saada juurdepääs teabele, kuidas isikuandmeid käsitletakse, nt töötlemise eesmärk ja töödeldavate isikuandmete liigid. Teil on ka õigus saada koopia töödeldavatest isikuandmetest.

Õigus andmete parandamisele

Kui teil on meie juures konto, siis saate te logida sisse ja muuta oma isikuandmeid kogu aeg. Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist põhjendamatu viivituseta ja mittetäielike isikuandmete täiendamist.

Õigus andmete kustutamisele (nn õigus olla unustatud)

Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui

 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 • te võtate tagasi oma nõusoleku, millel töötlemine põhineb ja puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
 • te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes, eeldusel, et meil pole õiguspäraseid põhjuseid jätkata töötlemist, mis kaaluksid üles teie õiguspärase põhjuse mitte jätkamiseks;
 • kui isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või
 • kui isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita meile kehtivat õiguslikku kohustust.

Ettevõte Cellbes/Bubbleroom kustutab teie isikuandmed teie palvel, eeldusel, et meil pole kohustust säilitada isikuandmeid kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega või muu õigusaktiga.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, kui

 • te vaidlustate andmete õigsuse (vaid ajaks, mis võimaldab meil neid kontrollida);
 • töötlemine on ebaseaduslik ja te palute kustutamise asemel nendele juurdepääsu piirata;
 • me ei vaja isikuandmeid enam, kuid need on teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks või kaitsmiseks või
 • te olete esitanud vastuväite töötlemise kohta, kui meil ei ole toimunud huvide tasakaalustamist.

Õigus esitada töötlemise vastu vastuväiteid

Teil on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele, mille aluseks on asjaomaste huvide kaalumine – sh profiilianalüüsi tegemine (lugege rohkem selle kohta allpool olevast tabelist). See ei kehti, kui meil on kaalukad põhjused töötlemiseks, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui eesmärk on õigusnõuete koostamine, nõudmine või kaitsmine.

Teil on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele reklaammaterjalide saatmise eesmärgil, mis hõlmab profiilianalüüsi sellisel määral, mil see on seotud otseturundusega. Kui te esitate vastuväite reklaammaterjalide ja/või profiilianalüüsi vastu, ei või teie isikuandmeid kasutada enam sellisel eesmärgil.

Õigus esitada kaebus

Teil on õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele (ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist). Selline kaebus esitatakse järelevalveasutusele, mis asub ELi/EMP liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või kus väidetavalt leidis aset kehtivate isikuandmete kaitset käsitlevate seaduste ja eeskirjade rikkumine. Volitatud järelevalveasutus Eestis on Andmekaitse Inspektsioon http://www.aki.ee/et

Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus saada isikuandmeid, mis puudutavad teid ja mille te olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning teil on õigus edastada need teisele isikuandmete töötlemise eest vastutavale poolele (andmete ülekantavus), kui

 • töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul ja
 • töötlemine toimub automatiseeritult.

Teil on õigus nõuda isikuandmete ülekandmist otse meilt teisele isikuandmete töötlemise eest vastutavale poolele, kui see on tehniliselt võimalik.

Siit saate lugeda täpsemalt, kuidas me teie isikuandmeid töötleme:

Privaatsuseeskirjad - PDF